Roczny plan pracy przedszkola zawiera etapy realizacji koncepcji pracy, sposoby realizacji priorytetów zmierzających do osiągnięcia wizji przedszkola. Służy rozwojowi przedszkola i doskonaleniu jego pracy. W roku szkolnym 2021/2022 będziemy realizować następujące zamierzenia:

 • Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia swojego i innych; w tym: kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia zdrowia i życia;
 • My i ekologia, czyli przyroda wokół nas. Pogłębianie wiedzy przyrodniczej.

My i ekologia, czyli przyroda wokół nas

Pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośrednią obserwację, eksperyment i twórczą działalność dzieci, rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Zbliżenie dziecka do świata przyrody poprzez poznawanie go i dostrzegania jego piękna;
 • Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt;
 • Poszerzanie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi;
 • Kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą;
 • Rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi;
 • Poznanie sposobów ochrony środowiska;
 • Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu.

Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia

Zapewnienie takich warunków, aby dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola nabyli umiejętności prozdrowotnych zachowań i poszanowania zdrowia własnego i innych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 • Kształtowanie wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania się, zachęcanie do spożywania zdrowych produktów, zwrócenie uwagi na wpływ diety na zdrowie
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego i systematycznego wykonywania czynności higienicznych, zwrócenie uwagi na zależność między dbaniem o higienę i zdrowiem
 • Podejmowanie działań mających na celu promocję sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci
 • Budowanie i rozwijanie odporności emocjonalnej dzieci
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi
 • Przygotowanie się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, przedszkolu
 • Zdobycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi.
To Top Skip to content