Roczny plan pracy przedszkola zawiera etapy realizacji koncepcji pracy, sposoby realizacji priorytetów zmierzających do osiągnięcia wizji przedszkola. Służy rozwojowi przedszkola i doskonaleniu jego pracy. W roku szkolnym 2019/2020 będziemy realizować następujące zamierzenia:

 • Rozwijanie myślenia matematycznego i umiejętności kodowania u dzieci     w wieku przedszkolnym;
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej poprzez różne formy obcowania z muzyką.

Myślenie matematyczne i kodowanie

Rozwijanie myślenia matematycznego i umiejętności kodowania u dzieci     w wieku przedszkolnym.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym, informatycznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania, odwzorowywania
 • Rozbudzenie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej z elementem kodowania.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Kształcenie odporności emocjonalnej wychowanków, koniecznej do zdobycia się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych i pełnych napięć.
 • Wspieranie dzieci zdolnych w rozwijaniu ich zainteresowań oraz dzieci mających trudności w uczeniu się matematyki.
 • Stosowanie form i metod aktywizujących do nauki matematyki w przedszkolu.
 • Pedagogizacja rodziców z zakresu kształtowania pojęć matematycznych w przedszkolu.
 • Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych.

Obcowanie z muzyką

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej poprzez różne formy obcowania z muzyką.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 • rozwijanie i eksponowanie predyspozycji muzycznych dzieci;
 • rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej oraz twórczej postawy dziecka;
 • rozwijanie umiejętności odbioru i przeżywania muzyki poważnej i artystycznej;
 • stwarzanie sytuacji rozwijających wyobraźnię muzyczną w połączeniu słowa i ruchu;
 • poznawanie instrumentów muzycznych;
 • poznanie polskich  tańców narodowych oraz pieśni patriotycznych.
To Top