Roczny plan pracy przedszkola zawiera etapy realizacji koncepcji pracy, sposoby realizacji priorytetów zmierzających do osiągnięcia wizji przedszkola. Służy rozwojowi przedszkola i doskonaleniu jego pracy. W roku szkolnym 2020/2021 będziemy realizować następujące zamierzenia:

 • Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych;
 • Przedszkolak przyjacielem przyrody. Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Wychowanie do wartości

Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Kształtowanie pożądanych społecznie postaw;
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych osób;
 • Kształtowanie u dzieci własnej tożsamości, odwagi do wyrażania własnego zdania;
 • Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka, wprowadzenie dzieci w świat wartości;
 • Utrwalanie u dzieci nawyku stosowanie zwrotów grzecznościowych;
 • Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka;
 • Stosowanie innowacyjnych form i metod pracy rozbudzających aktywność dzieci;
 • Kształtowanie świadomości przestrzegania wspólnie ustalonych zasad;
 • Dbanie o prawidłowy rozwój emocjonalny: stwarzanie warunków dających dzieciom szansę, by stawały się: otwarte na ludzi, samodzielne,gotowe do podejmowania ryzyka, radzące sobie w różnych, często trudnych sytuacjach, ufne w swoje możliwości, odpowiedzialne;
 • Przygotowanie dzieci do przeżywania i odnoszenia sukcesów, radzenia sobie z porażkami;
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Przedszkola względem rodziców i osób odwiedzających placówkę, poprzez interesująca aranżację i estetyzację pomieszczeń, ciekawą działalność własną, atrakcyjne, nowatorskie formy pracy.

Przedszkolak przyjacielem przyrody.

Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 • zbliżenie dziecka do świata przyrody poprzez poznawanie go i dostrzegania jego piękna;
 • nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt;
 • kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą;
 • rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi;
 • poznanie sposobów ochrony środowiska.
To Top Skip to content