Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

Podstawowe zadania Rady

  • współdziałanie z przedszkolem w procesie wychowawczym, opiekuńczym i dydaktycznym;
  • zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola służące podnoszeniu jakości pracy przedszkola i zaspokajaniu potrzeb dzieci.

W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców. Fundusze gromadzone są na rachunku bankowym:

Rada Rodziców Przedszkola Nr.55

im. Polskich Podróżników w Warszawie

nr konta: 07 1320 1104 7850 0246 2000 0001

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz skarbnika.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Paweł Stępień

Z-ca przewodniczącego: Izabela Miłosz

Skarbnik: Marek Pietraszak

Sekretarz: Katarzyna Drosio – Raszplewicz

Komisja skrutacyjna: Katarzyna Pustelnik, Katarzyna Drosio – Raszplewicz

To Top